جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه

سامانه در حال بروز رسانی است.

فرایند بروز رسانی ممکن است برای دقایقی به طول بیانجامد.

لذا خواهشمند است تا تکمیل شدن فرایند شکیبا باشید.


ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Our site is Currently undergoing scheduled

.Maintenance and Upgrades. We will return shortly

. Thank you for your patience