اقتصاد سیاسی جهانی

تالیف: رابرت اُبرین / مارک ویلیامز / ترجمه: غلامعلی چگنی زاده / میترا راه نجات
۱ شهریور ۱۳۹۸

فهرست مطالب

درباره کتاب

متن کتاب به سه بخش تقسیم شده است؛ بخش اول جایگاه رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل را مشخص و رهیافت‌های نظری و روش شناسانه و اصلی آن را بررسی می‌کند (فصل اول و دوم). پیچیدگی‌های اقتصاد سیاسی جهانی را نمی‌توان صرفاً با مطالعه واقعیت‌ها بدون مراجعه به نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل درک کرد. 

بخش دوم کتاب (فصل‌های 3 تا 5) سیر تحول و تسلط نهایی اقتصاد اروپا در جهان را مورد توجه قرار می‌دهد. فصل سوم دیدگاهی کلی از روندهای تاریخی کلیدی ارائه می‌دهد که منجر به استحاله اقتصاد‌های منطقه‌ای و ایجاد نظام اقتصاد جهانی معاصر شد.

بخش سوم (فصل‌های 6 تا 15) بر پویایی‌های اخیر اقتصاد سیاسی جهانی تمرکز دارد. در یک نگاه، اقتصاد سیاسی جهانی را، همان طور که در بخش دوم گفته شد، می‌توان یک کل واحد در نظر گرفت. در نگاهی دیگر، اقتصاد سیاسی جهانی مجموعه‌ای از ساختارها یا چارچوب‌های متفاوت است که خود متشکل از بازیگران، فرایندها، نهادها و قوانین گوناگون هستند.

نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.
کتاب «دیپلماسی هوش مصنوعی؛ چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران»، به معرفی نسل نو ظهور «دیپلماسی هوش مصنوعی» می‌پردازد و ضمن تشریح کارویژه‌های هوش مصنوعی د...