اردیبهشت ۱۴۰۱
مشاهده ۸۵۷
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه(IPIS) با همکاری موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی (IICAS)برگزار می‌کند:
در عصر حاضر نوع دوستی، مدارا و ارزش‌های اخلاقی و انسانی به یکی از حلقه‌های مفقوده جدی در زیست بین المللی و مناسبات انسانی، تبدیل شده است. در شرایطی که...
در حالی که ایرانیان در آستانه سالی جدید، آماده می‌شوند به همراه اقوام گوناگون در پهنه اوراسیای بزرگ آیین کهن نوروز را جشن بگیرند، به نظر می رسد که زم...