سخنرانی محمد اتمر، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دومین "مجمع گفتگوی تهران"

۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مهمترین نکات سخنرانی سخنرانی محمد اتمر، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان در مجمع گفتگوی تهران در اسفندماه ۱۳۹۹
مهمترین نکات سخنرانی حامد کرزای، رئیس جمهوری سابق افغانستان در مجمع گفتگوی تهران در اسفندماه ۱۳۹۹
مهمترین نکات سخنرانی فیصل مقداد، وزیرامورخارجه جمهوری عربی سوریه در مجمع گفتگوی تهران در اسفندماه ۱۳۹۹