جمع بندی دومین مجمع گفتگوی تهران

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمع بندی و سخنان پایانی آقای محمدکاظم سجادپور، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در دومین مجمع گفتگوی تهران اسفندماه ۱۳۹۹