تماس با مرکز

تلفنخانه مرکزی :  5-22802671

تماس با ریاست مرکز :  22297003 

تماس با معاونت پژوهشی و مطالعاتی : 2-22802641

تماس با معاونت اجرایی و اسناد :  70-22802669

تماس با دانشکده روابط بین الملل :  1-22802650

آدرس : تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید آقایی، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

صندوق پستی :  1793/19395

پست الکترونیک :  info@ipis.ir