جامعه بی سر نظم در سیاست جهان

مولف: هدلی بال
با دو مقدمه از اندرو هورِل و استانلی‌هافمن
ترجمه و توضیحات از فرهنگ رجایی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.
کتاب «دیپلماسی هوش مصنوعی؛ چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران»، به معرفی نسل نو ظهور «دیپلماسی هوش مصنوعی» می‌پردازد و ضمن تشریح کارویژه‌های هوش مصنوعی د...