پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲