رونمایی و بررسی کتاب «جامعه بی سر؛ نظم در سیاست جهان»