توافق با چین یک توافق اقتصادی و توسعه ای

بحث توافق ایران و چین همچنان در جامعه ایران جریان دارد و سوالات زیادی در این خصوص مطرح هست. از جمله اهمیت این توافق، مهمترین محورهای آن، تاثیر آن بر فروش نفت ایران، تاثیر آن بر توسعه اقتصادی ایران، فرصت های اقتصادی و تجاری که این توافق می تواند برای تجار و سرمایه گذاران ایرانی ایجاد کند، امتیازاتی که گفته می شود ایران به چین داده و ...
اندیشکده مجازی دفتر مطالعات، در ادامه بحث شفاف سازی سند همکاری های درازمدت ایران و چین، روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ گفتگویی با آقای دکتر خوشرو، معاون پیشین وزارت امور خارجه و آقای دکتر شریعتی نیا استادیار روابط بین الملل و متخصص مسائل آسیا به عمل آورد. در این گفتگو سوالات ذیل مطرح گردید که مشروح آن را در پادکست مربوطه می شنوید.
۱. سابقه این توافق به چهار سال قبل و سفر رییس جمهور چین به ایران بر می گردد. به نظر شما، جناب آقای خوشرو، چرا امضای این توافق به طول انجامید؟
۲. مهمترین محورهای این توافق چیست و به نظر شما چه رابطه ای میان این توافق و ابتکار یک کمربند و یک راه وجود دارد؟
۳. ابتکار یک کمربند و یک راه یک شبکه اقتصادی و اجتماعی بین المللی ایجاد می کند. جایگاه ایران در این شبکه چگونه است؟ و این توافق چه تاثیری بر جایگاه ایران در این شبکه بین المللی خواهد داشت؟
۴. در قالب ابتکار یک کمربند و یک راه چه پروژه هایی به اجرا در آمده و پیشرفت فیزیکی این ابتکار که گفته می شود ۶۵ کشور را بهم متصل می کند چقدر بوده؟ این ابتکار چه تاثیری بر روابط تجاری و اقتصادی کشورهای مسیر داشته است؟
۵. آیا در این توافق امتیاز ویژه ای برای چین در نظر گرفته شده یا خیر؟ امتیاز اقتصادی؟ تخفیف ویژه؟ اختصاص منابع؟
۶. این توافق چه فرصت هایی می تواند در اختیار بخش های تجاری و اقتصادی ایران در ارتباط با چین و در سطح شبکه بین المللی یک کمربند یک راه قرار دهد؟ و ...