افغانستان بر سر دو راهی: آغاز روند صلح یا ادامه روند جنگ؟

در دومین پادکست افغانستان با حضور دو نفر از کارشناسان ارشد مسائل افغانستان در دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، جناب آقای قادری و جناب آقای روحی صفت، به آخرین تحولات روند صلح در افغانستان پرداخته شده است. البته واقعا نمی توانیم بگوییم روند صلح یا روند جنگ. چون چهل سال است که متاسفانه صلحی در افغانستان نمی بینیم. جنگی که برای همه اعم از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین المللی بسیار پر هزینه بوده است.
در این پادکست به مباحث و موضوعات ذیل پرداخته شده است: مختصات صلح یا جنگ در افغانستان، نفوذ طالبان در ساختارهای دولتی و شگردهای این گروه برای کسب قدرت، میزان تمایل طالبان به گفتگو و صلح، توانایی دولت برای مقابله با طالبان، منابع مالی گروه طالبان، امکان دستیابی به صلح و ..... این گفتگو را می توانید در اینجا بشنوید.