آمریکا بیست سال بعد از ۱۱ سپتامبر: نگاهی به نتایج تصمیم گیری از سر خشم

ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا از ۹۴ تا ۹۷ و استاد دانشگاه استنفورد در مقاله ای در اولین شماره مجله فارین افیرز پس از ۱۱ سپتامبر که همزمان با حمله به افغانستان منتشر شده می نویسد: آمریکا "در حال ساختن اراده ای خشمگینانه an angry resolveبرای پاسخگویی به این خشونت علیه بشریت است..."
بر اساس این گفته و مطالب بسیاری که در این خصوص منتشر شده، آنچه مسلم است ۱۱ سپتامبر احساسات مقامات و مردم آمریکا را برانگیخت و به غلبه احساسات بر تصمیم گیری های مهم دامن زد. ادبیاتی کاملا احساسی بر سیاست خارجی آمریکا غالب کرد و دولت و جامعه را به سمت دو جنگی سوق داد که امروز بر اساس تمامی ارزیابی ها به کاهش وزن و جایگاه بین المللی آمریکا منجر شده است. هزینه های این تصمیمات احساسی را نه فقط مردم آمریکا، بلکه بسیاری در اروپا، آسیا و آفریقا تا اقیانوسیه پرداختند. اما این رفتار احساسی بیش از همه محیط امنیتی ایران را دگرگون کرد و هزینه های هنگفتی بر افغانستان و عراق تحمیل نمود که هنوز ادامه دارد.
طی چند پادکست در نظر داریم تاثیر ۱۱ سپتامبر بر جامعه، دولت و سیاست خارجی و امنیتی آمریکا، افغانستان، عراق و خلیج فارس و خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهیم. در اولین پادکست در خدمت دو نفر از اساتید برجسته مطالعات آمریکا، جناب آقای دکتر سجادپور، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و جناب آقای دکتر میریوسفی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی هستیم. در این گفتگو پرسش های ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
۱- تا چه حد با این گفته ویلیام پری موافقید که ۱۱ سپتامبر خشم آمریکا را بر انگیخت و مبتنی بر آن تصمیم گرفت؟
۲- خشم ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر چه تاثیری بر گفتمان فکری سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر بر جای گذاشت.
۳- حملات ۱۱ سپتامبر چه تاثیرات ساختاری، نهادی و قانونی در امریکا برجای گذاشت؟
۴- گفتمان ضد تروریسم چه تاثیری بر رشد جریان راست در آمریکا داشته است؟
۵- جنگ علیه تروریسم چه تاثیری بر راهبرد کلان آمریکا طی بیست سال گذشته داشت و چگونه اولویتهای سیاست خارجی این کشور را شکل داد؟
۶- آمار و ارقام مختلفی در خصوص هزینه های سیاست های آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر گفته می شود. ارزیابی شما از هزینه های سیاست های آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر چیست و این سیاست ها و هزینه ها چه تاثیری بر جایگاه جهانی آمریکا بر جای گذاشت؟
۷- با توجه به اینکه از دل ۱۱ سپتامبر و اقدامات هیجانی آمریکا پس از آن داعش متولد شد، آیا می توان دوره پس از ۱۱ سپتامبر را با خروج آمریکا از افغانستان خاتمه یافته تلقی کرد؟