بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۱۱۶
سید محمد حسینی
جان مرشایمر، نظریه‌پرداز مشهور رئالیسم تهاجمی، در کتاب «تراژدی سیاست قدرت های بزرگ» معتقد است؛ امریکا به منظور «حفظ و بازتولید نظم هژمونیک خودش» همواره به دنبال بر هم زدن توازن قدرت و صورتبندی توازن جدیدی از قدرت در سطح بین المللی است.
اتحادیه اروپا در اردیبهشت ۱۴۰۱، برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زم...
جمهوری اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تعاملات پویا و دوستانه ای با کشورهای منطقه مرکز و شرق اروپا بویژه بالکان داشته است که نشانه‌های مختلفی از آن در بی...