۲۰ شهریور ۱۴۰۲
مشاهده ۱۷۳
عباس ملکی
فتح دشت بزرگ روسیه از سوی افراد غیر بومی یعنی اسلاوهای شرقی را می‌توان آغاز تاریخ اقتصادی روسیه دانست. در این زمان، تجارت با مردم اروپا شکل‌دهنده اولویت تمدن اقتصادی روسیه بود. تمدن اقتصادی دوم هم مبتنی بر کشاورزی بود و پس از آن بتدریج مراوده‌های تجاری با امپراطوری بیزانس شکل گرفت.
شکاف عمیقی بین فانتزی‌های رسانه ای رهبران غربی در مورد پیروزی در اوکراین با اظهار ناامیدی عمیقشان در گفتگوهای خصوصی وجود دارد.
گرایش شدید حاکمیت اوکراین بویژه پس از تحولات سال ۲۰۱۴ به عضویت در دو نهاد مهم غربی یعنی ناتو و اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین نگرانی‌های روسیه و از آش...