مهر ۱۴۰۰
علی بمان اقبالی زارچ
خانم آنجلا مرکل وقتی در کودکی همراه با پدر کشیش خود راهی بخش شرقی آلمان شد و دوران سختی در نزدیکی کودکان معلول در مجاورت کلیسای محل فعالیت پدرش را تجربه نمود و یا وقتی که سال ها در آزمایشگاه شیمی فعالیت می نمود، هرگز باورش نمی‌شد که در دو دهه اول هزاره سوم به تاثیرگذارترین زن جهان و اروپا تبدیل شده؛
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سـرآغاز تحولات گسترده ای بود که با هدف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مذهبی از جانب آمریکا و متحدان آن صورت گرفت . اتحادیه اروپا نیز...
در قرن بیست و یکم تحولات بین المللی سرعت زیادی بخود گرفته و کشورها و رهبران سیاسی ای موفق هستند که در اتخاذ تصمیمات خود از تمامی مولفه‌های چابکی و پوی...