فروردین ۱۴۰۲
مشاهده ۳۵۵
محیا شعیبی عمرانی
تاریخ شفاهی را روایت‌های فردی شکل می‌دهد. روایت‌هایی که توسط شاهدان، عاملان و یا تأثیرگیرندگان از یک رخداد ارائه شده‌اند. از این حیث، عُمر و سابقه تاریخ شفاهی را باید به یک معنا به موازات عمر دانش و فن تاریخ‌نگاری در جوامع بشری در نظر گرفت.
چهارده مرداد ماه ، مصادف است با صدور فرمان مشروطیت در ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی . این رویداد تاثیرگذار، از زوایای مختلف از سوی پژوهشگران و مورخین د...
اسناد تاریخی به مثابه میراث ملی مکتوب، روشنگر زوایای تاریک تاریخ و اصالت‌بخش تاریخ یک ملت است. این اسناد بعنوان مهمترین منابع مکتوب نقش بسیار موثری در...